iScala (ERP) Zarządzanie projektem Analityka biznesowa (BI) Oprogramowanie Biuro Rachunkowe Kontakt English
Wdrożenie Raportowanie Interfejs bankowy JPK - Jednolity Plik Kontrolny Integracja (EAI) Elektroniczna wymiana danych (ang. EDI)


Epicor iScala - moduły systemu ERP Finanse Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Usługi i Serwis Zarządzanie Umowami Zarządzanie Projektami Produkcja Kadry i Płace CRM - zarządzanie relacjami z klientem iScala - Analityka biznesowa (BI) iScala - Integracja MS-Office iScala - WEB iScala - EAI iScala - EDI

iScala - system klasy ERP II

iScala firmy Epicor to kompletny, zintegrowany system wspierający zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach z różnych branż takich jak:
⚫ dystrybucja
⚫ handel
⚫ produkcja
⚫ usługi

Długoletnie doświadczenie i innowacyjność Epicor sprawia, że system antycypuje modele biznesowe przedsiębiorstw będących światowymi liderami w swoich sektorach. Dzięki temu wdrożenie iScala pomaga uzyskać przewagę konkurencyjną.

Oprogramowanie może rosnąć wraz z firmą, ponieważ pozwala w łatwy sposób dodawać kolejne oddziały i lokalizacje w Polsce i za granicą.

Dzięki obsłudze standardu UNICODE Użytkownik może równocześnie wprowadzać dane i drukować dokumenty w dowolnym języku np: angielskim, rosyjskim, arabskim i chińskim.

iScala daje bardzo szerokie możliwości kastomizacji wprowadzania danych, wyszukiwania, wzorów dokumentów biznesowych i raportów.

Moduł integracji umożliwia:
⚫ modelowanie i automatyzację przepływu procesów biznesowych oraz
⚫ łączność z zewnętrznymi i wewnętrznymi systemami komputerowymi.
Dzięki temu można wydatnie obniżyć koszty i skrócić czas operacji.

iScala - Finanse

iScala umożliwia przedsiębiorstwu wdrożenie jasnych reguł zarządzania finansami od poziomu grupy kapitałowej, poprzez jednostki organizacyjne, działy aż do pojedynczych procesów biznesowych. System jest zgodny z przepisami obowiązującymi w Polsce oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
Jego główne cechy to:
⚫ Księga Główna oparta na wielowymiarowym planie kont.
⚫ Wymiary można kastomizować. Np. MPK, Produkt, Kontrakt, itd.
⚫ Wielowalutowość.
⚫ Konsolidacja.
⚫ Kontroling.
⚫ Budżetowanie.
⚫ Prognozowanie i Planowanie.
⚫ Przepływy pieniężne.
⚫ Rozrachunki z kontrahentami. Zobowiązania i Należności. Przeszacowanie różnic kursowych zrealizowanych i niezrealizowanych.
⚫ Windykacja należności: monity, naliczanie odsetek.
⚫ Środki Trwałe.
⚫ Kasy gotówkowe.
⚫ Zarządzanie Wekslami.
⚫ Rozliczenia międzyokresowe.
⚫ Automaty księgowe.
⚫ Zatwierdzanie dokumentów w dzienniku.
⚫ Interfejsy bankowe. W tym SEPA.
⚫ EDI - elektroniczna wymiana danych z innymi systemami.

iScala - Zarządzanie Łańcuchem Dostaw

Produkty iScala do zarządzania łańcuchem dostaw (ang. SCM - Supply Chain Management) obsługują niemal wszystkie środowiska produkcyjne i dystrybucyjne: od skomplikowanego konstruowania na zamówienie po produkcję seryjną, od lokalnego magazynu mieszczącego się w jednym pomieszczeniu po kompleks wielu magazynów, w których stosowana jest kontrola jakości. Zarówno środowiska najprostsze jak i najbardziej złożone łączy jedna cecha wspólna: konieczność współpracy z partnerami w łańcuchu dostaw. Rezultatem wdrożenia systemu iScala SCM jest zwiększenie zadowolenia klientów, polepszenie relacji z dostawcami i zmniejszenie kosztów transakcji.
Główne cechy iScala w tym obszarze to:
⚫ Pełny proces sprzedaży zarówno hurtowej jak i detalicznej.
⚫ Obsługa usług i produktów dla różnych branż: przemysłowej, spożywczej, medialnej, HoReCa.
⚫ Produkty złożone. Obsługa struktur produktów (tzw. BOM).
⚫ Gospodarka materiałowa, kontrola jakości.
⚫ Magazyny wysokiego składowania.
⚫ Analizy zapotrzebowania. Optymalizacja zakupów. Pętla MRP.
⚫ Pełny proces zakupu i dostaw usług i towarów.
⚫ Obsługa numerów seryjnych i dat gwarancji dostawcy i klienta.
⚫ Obsługa partii i dat przydatności do spożycia. FEFO.
⚫ EDI - elektroniczna wymiana danych z innymi systemami.

iScala - Zarządzanie Usługami (Serwis)

Moduł ten wspomaga szeroko rozumiany proces zarządzania serwisem i świadczeniem wszelkiego rodzaju usług informacyjnych, doradczych, warsztatowych i terenowych. Pozwala efektywnie przydzielać personelowi właściwe zadania, monitorować wykorzystanie krytycznych zasobów, organizować przepływ materiałów i części w dynamicznym otoczeniu współczesnych Działów Serwisu. Baza instalacji i pełna historia zgłoszeń do poziomu numeru seryjnego umożliwia błyskawiczne określenie jakie prace mają być wykonane w ramach gwarancji. Dzięki integracji z modułem zarządzania kontraktami serwisowymi ułatwia planowanie prac bieżących i przeglądów okresowych.
Główne cechy iScala w tym obszarze to:
⚫ Rejestracja zgłoszeń serwisowych.
⚫ Pełna historia zgłoszeń, prac diagnostycznych i napraw.
⚫ Zarządzanie bazą instalacji. Obsługa numerów seryjnych i dat gwarancji dostawcy i klienta.
⚫ Graficzne harmonogramowanie personelu i innych zasobów.
⚫ Śledzenie statusu zleceń serwisowych od zgłoszenia po fakturowanie.
⚫ Obsługa napraw gwarancyjnych i prac świadczonych na rzecz innych działów przedsiębiorstwa.
⚫ Obsługa przewidywanego czasu odpowiedzi (ETC), przyjazdu (ETA), rozwiązania (ETR).
⚫ Automatyczne generowanie zleceń na przeglądy okresowe.
⚫ Budżetowanie.
⚫ Śledzenie przychodów oraz kosztów bezpośrednich i pośrednich na dowolnym poziomie.

iScala - Zarządzanie Umowami

Współczesne przedsiębiorstwa skupiając się coraz częściej na swojej podstawowej działalności integrują się w rozbudowane łańcuchy dostaw. Kreuje to potrzebę oparcia współpracy z klientami i dostawcami na formalnych umowach pozwalających zmniejszyć ryzyko i precyzyjnie ocenić odstępstwa od uzgodnionych warunków. Samo zawarcie kontraktu nie gwarantuje jednak, że wszyscy pracownicy będą przestrzegać na co dzień jego postanowień w sposób spójny. Moduł Zarządzania Umowami pozwala rejestrować szczegóły umowy i bezproblemowo integrować je z bieżącymi zadaniami pracowników zaangażowanych w realizację.
Główne cechy iScala w tym obszarze to:
⚫ Obsługa różnych typów umów sprzedaży, zakupu, serwisowych, leasingu/dzierżawy, złożonych.
⚫ Rejestracja czasu obowiązywania, zmian cen, sposobu realizacji i fakturowania.
⚫ Umowy jednorazowe, zawierane zwykle na określony czas i odnawiane ręcznie.
⚫ Umowy odnawiane automatycznie na kolejne okresy, jeśli nie nastąpi ich wypowiedzenie.
⚫ Umowy referencyjne, używane wtedy, gdy konieczne jest zastosowanie złożonych reguł fakturowania.

iScala - Zarządzanie Projektami

Moduł wspiera zarządzanie zarówno małymi projektami zawierającymi kilka czynności jak wieloetapowymi, trwającymi wiele lat przedsięwzięciami gospodarczymi. Pozwala efektywnie planować, śledzić realizację i fakturować poszczególne czynności lub całość projektu na rzecz klientów zewnętrznych i/lub własnych działów przedsiębiorstwa.
Główne cechy iScala w tym obszarze to:
⚫ Możliwa 4 - poziomowa struktura projektu.
⚫ Budżet projektu budowany "z dołu do góry" lub "z góry w dół".
⚫ Harmonogramowanie pracy personelu własnego lub obcego oraz pracy innych zasobów np. maszyn.
⚫ Obsługa czynności materiałowych. Np. zakupów i wydań z magazynu.
⚫ Obsługa czynności kosztowych. Np. faktur od podwykonawców, delegacji, itp.
⚫ Śledzenie zaawansowania prac, rejestracja odbiorów.
⚫ Fakturowanie w oparciu o różnorodne scenariusze. Np. za zakończenie zadań, za osiągnięcie etapu, proporcjonalnie, itp.
⚫ Automatyczne księgowanie robót w toku oraz przeksięgowania przychodów i kosztów przyszłych okresów.

iScala - Zarządzanie Produkcją

Moduł oparty na koncepcji MRP II, obsługujący zadania produkcji dyskretnej i procesowej takie jak:
⚫ produkcja wsadowa (batch)
⚫ produkcja na skład (make-to-stock)
⚫ produkcja na zamówienie (make-to-order)
⚫ montaż na zamówienie (assemble-to order)
⚫ konstrukcja na zamówienie (engineer-to-order)

Wdrażany między innymi w branżach:
⚫ Maszyny i Elektrotechnika
⚫ Produkcja z Tworzyw Sztucznych
⚫ Przemysł Spożywczy
⚫ Farmacja
⚫ Przemysł Chemiczny

Obsługa procesów produkcyjnych odbywa sie wg zasady „dokładnie na czas” (just-in-time) oraz czynności kontroli jakości niezbędnych do zachowania zgodności z ISO 9000 i innymi systemami jakości.
Główne cechy iScala w tym obszarze to:
⚫ Wielopoziomowy BOM (struktura materiałowa, receptura), fantomy, opcje, akcesoria.
⚫ Marszruty. Możliwość definiowania alternatyw.
⚫ Gniazda robocze własne i podwykonawców. Narzędzia.
⚫ Kalkulacja kosztów metodą cen ewidencyjnych (standardowych) lub cen rzeczywistych.
⚫ Plan produkcji i harmonogramowanie.
⚫ Obliczanie zapotrzebowania materiałowego (MRP – Material Requirements Planning).
⚫ Obliczanie zapotrzebowania na moce produkcyjne (CRP – Capacity Requirements Planning).
⚫ Przetwarzanie zleceń produkcyjnych i/lub kolejki wsadów (Batch Queue).
⚫ Kontrola procesu produkcji (SFC - Shop Floor Control).
⚫ Dostępna moc (ATP - Available to Promise).
⚫ Obsługa partii i dat przydatności do spożycia. FEFO.
⚫ Automatyczne księgowanie robót w toku oraz rozliczenia produkcji.

iScala - Kadry i Płace

Moduł jest w pełni zlokalizowanym, zgodnym z przepisami polskimi systemem płacowym. Posiada także elementy Zarządzania Kadrami.
Główne cechy iScala w tym obszarze to:
⚫ Kartoteka pracownika wraz z pełną historią zmian.
⚫ Praktycznie nieograniczona ilość programowalnych składników płacowych.
⚫ 999 modeli kalkulacji listy płac. Np. dla pracowników etatowych, umów i zleceń, członków zarządu, itp.
⚫ Interfejs do programu Płatnik.
⚫ Wydruk PIT-ów.

CRM - Zarządzanie relacjami z klientem (ang. customer relationship management)

W tym obszarze oferujemy interfejs CRM2iScala, który integruje popularne na rynku aplikacje CRM z systemem iScala.
Np. rozwiązanie dla Microsoft Dynamics CRM posiada następujące cechy:
⚫ Synchronizacja kartoteki klientów pomiędzy CRM a Księgą Sprzedaży iScala.
⚫ Przesyłanie danych o płatnościach klientów z iScala do CRM
⚫ Synchronizacja kartoteki produktów pomiędzy CRM a iScala.
⚫ Przesyłanie zamówień sprzedaży z CRM do iScala.
⚫ Przesyłanie zgłoszeń serwisowych z CRM do iScala.
⚫ Przesyłanie dekretów faktur z CRM do iScala.
⚫ Synchronizacja zbiorczych statystyk sprzedaży pomiędzy CRM a iScala.
⚫ Synchronizacja kartoteki dostawców pomiędzy CRM a iScala.

iScala - Integracja z MS-Office

iScala jako system oparty na silniku baz danych Microsoft SQL Server w naturalny sposób integruje się z aplikacjami pakietu MS-Office.
Dane biznesowe mogą być automatycznie:
⚫ eksportowane z iScala do aplikacji MS-Office.
⚫ importowane z aplikacji MS-Office do iScala.

iScala - WEB

Platforma Epicor ICE (Internet Component Environment) umożliwia integrację iScala z portalami Web. Dane mogą być prezentowane w formie dashboardów, wyszukiwane poprzez zapytania (tzw. BAQs - Business Activity Queries).

iScala - EAI

W obszarze szeroko pojętej integracji aplikacji przedsiębiorstwa ( ang: EAI - Enterprise Application Integration) oferujemy gotowe interfejsy łączące iScala z innymi systemami. Pomagamy integrować oprogramowanie, dane i procesy nietypowe.
Więcej szczegółów TUTAJ.

iScala - EDI

Elektroniczna wymiana danych (ang. EDI - Electronic Data Interchange) odrywa we współczesnych przedsiębiorstwach coraz większą rolę.
Entity posiada gotowe rozwiązania pozwalające przesyłać dokumenty elektroniczne poprzez publiczne platformy (np. Comarch ECOD) lub dedykowane serwisy webowe, ftp lub e-mail.
Więcej szczegółów TUTAJ.

© 1997-2019 Entity S.C.